Preserving Radio Haiti

Preserving Radio Haiti


Konsève Radyo Ayiti An otòn 2013, tep ak dokiman Radyo Ayiti yo rive nan biblyotèk David M. Rubenstein, yon achiv pou liv ak maniskri ki ra, nan Inivèsite Duke (Karolin di Nò, Etazini). Koleksyon sa a se yon achiv stasyon radyo Jean Dominique te jere an Pòtoprens, epi li kouvri dezyèm mwatyè ventyèm syèk la. Pou nou ka konsève tout tep sa yo (1,557 ki fèt sou woulo, ak 1,863 ki fèt an kasèt), se yon pwojè ki gen pou wè ak plizyè depatman andan biblyotèk Duke la. Bwat katon yo menm, ki gen tep ladan yo, gen anpil bon enfòmasyon ki ekri sou yo; se poutèt sa nou vle kenbe yo jan yo ye. Gen kèk lòt koleksyon, nou ta petèt jete ansyèn bwat yo pou nou ta mete tep yo nan nouvo bwat. Sa vle di nou oblije netwaye tout ansyen bwat Radyo Ayiti yo, pou yo ka vin bon jan ti kote pou tep yo ka rete nèt. [Netwaye bwat la) Nap sèvi ak sa k rele yon eponj konsèvasyon pou nou ka retire nan salte ki sou bwat Radyo Ayiti yo. Se yon devwa ase senp. Ou jis pase eponj sou bwat yo pou retire nenpòt ki salte oubyen kanni ki sou bwat yo. Aprè nou fin netwaye bwat yo, nou mete yon ti kòd inik sou chak bwat pou nou ka idantifiye yo, epi nou fè yon envantè pou nou ka nòmalize tout enfòmasyon ke pwopriyetè tep yo te ba nou, pou nou ka mete l andan sistèm nou an. Epi se la “metadata” nou yo, ki vle istwa tep la, komanse. [Netwaye tep la] Nou menm, nou gen kontak ak moun kap travay nan biblyotèk Rubenstein nan pandan tout pwoje a, depi gwo kès tep yo rive, pou n al gade yo, pou nou fè fòmasyon moun ki pral nou netwaye bwat yo. Kounye a moun nan Rubenstein nan ap aprann nou koman pou nou fè netwayaj la, pou nou komprann koman li fèt. Mwen kwe echanj ekspètiz sa a vrèman enpòtan pou materyèl sa yo, pandan nap travay ak materyèl sa yo, pandan nap prepare yo, pou yo ka dijitalize yo avan yo pibliye yo. [Prezèvasyon Dijital] Depi mwen komanse travay avèk de twa premyè tep yo, mwen konnen pwoje sa a pral konplike anpil. Gen anpil vitès ak konfigirasyon nan tep sa yo. Pa egzamp, tep sa a anrejistre sou de track diferan, avèk de pwogram diferan sou chak track, chak pwogram anrejistre ak yon vitès diferan. Epi yon nan vitès yo, machinn sa a pa ka prann li. Donk nou te “rale” odyo a dijitalman yon ti kal, nou chanje kèk bagay — sa k rele “sample rate,” pou fè sa… men malerèzman, lè nou fè ti rale sa a, sa chanje kalite son an epi li pap dakò avèk estanda achiv ankò. Pou rezoud pwoblèm nan, nou pral redijitalize odyo a avèk yon lòt vitès, epi konsa nou ka fè l jan li sipoze fèt, jan nou vle a. Tep yo pral rete andan Biblyotèk Rubenstein nan, nan yon kote apa, kote nou ka kontwole tanperati avèk imidite. Nou pral konvèti tep yo an mp3 pou piblik la ka tande ansyen emisyon Radyo Ayiti yo.

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *